आइतवार, साउन ६, २०८१
Sancharmanch

प्लाष्टिक टनेल, मल्चिङ्ग प्लाष्टिक र कृषि चुन अनुदानमा प्रप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली प्रकाशित गरिएको तथा सोको सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

बुधवार, वैशाख १४, २०७९

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९।०१र०९
प्रस्तुत सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०७८र११र२६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार यस कार्यालयमा रित पूर्वक पेश भएका प्रस्तावहरु मध्ये यस कार्यालयको मिति २०७८र०१र०६ को निर्णय अनुसार देहाय अनुसारका लाभग्राही अनुदानका लागी छनौट गरेको हुदाँ यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र यस कार्यलयमा उपस्थित भई सम्झौता गर्नुहुन अनुरोध छ । साथै तोकीएको समयमा सम्झौता गर्न नआएमा बैकल्पिक लाभग्रही संग गरिने सम्झौता बाट पर्न जाने असुविधि प्रति यस कार्यालय जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत जानकारीको लागी अनुरोध छ ।

सम्झौता गर्न आउदा आवश्यक पर्ने कागजातहरु
संस्थागत तर्फः(
१ण् सम्झौता गर्न आउने ब्यक्तीलाई अख्तियारी दिएको निर्णय सहित निवेदन ।
२ण् सहकारीरसमूहरफर्मको छाप, प्रमाणपत्रको र एब्ल् नम्बरको प्रतिलिपि ।
३ण् सहकारीरसमूहरफर्मको कर चक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
४ण् सम्झौता गर्न आउने ब्यक्तिको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
५ण् कृषि चुनको हकमा लागत साझेदारी रकम कार्यालयको राजश्व शाखामा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर ।
व्यक्तिगत कृषकको हकमाः
१ण् निवेदन
२ण् सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिक्ताको प्रतिलिपि ।
१। प्लाष्टि टनेल अनुदानमा वितरण कार्यक्रम ढशत प्रतिशत अनुदानण्
कृषकरकृषि फर्मर कृषक समूहरकृषि सहकारी नाम
देवी प्रसाद खनाल, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८४२६८८४८६
डिक माया बिष्ट, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१४०४७१०३
हर्क बहादुर घिमिरे, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१५९७१३७०
हरियाली जागृती कृषक समूह, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१७०१५५६६
समिता योङहाङ, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१४९०८०४०
माता नवदुर्गा सहकारी संस्था, वडा नं। २, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१४९४९८३७
महेन्द्र कुमार सम्बाहाम्फे, वडा नं। २, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१५९५२१६७
मीना कुमारी राई, वडा नं। २, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१३८३८४००
लक्ष्मि प्रसाद दाहाल, वडा नं। २, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०३८४०७०७
राजकुमार तामाङ्ग, वडा नं। २, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१८६०६८३९
सुर्य कुमार सापकोटा, वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०८८२३१३७
नव दुर्गा कृषक समूह, , वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१८५६१६९४
कृष्ण ब।भट्टराई, , वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०४९२४२२५
जंग ब।तामाङ्ग, , वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१७२८६९६६
प्रनिसा भट्टराई, , वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०३६५५३०९
अनकला श्रेष्ठ, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०३८९७२९८
शिव प्र। रिजाल, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं।
जानुका देवी पराजुली, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०१५२१५४३
नारायण प्र।उप्रेती, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१३९००५०७
आर।एन।एग्रो कृषि फर्म, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण २, सम्पर्क नं। ९८०६०८०११५
अविनारायण अधिकारी, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०७९०२८२४
अमरलाल ताजपरिया, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं।
नारायण प्र।साहु, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८२५९८३१०७
राम कुमार लिम्बु, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१४३२८७०९
तिल ब। गौतम, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०७९९१७२७
भोलानाथ गुरागाई, वडा नं। ६, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०४९९६३२३
श्री उज्वल महिला कृषि सहकारी संस्था लि।, वडा नं। ६, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१५०४८३१८
श्री हाम्रो कृषि सहकारी संस्था लि।, वडा नं। ६, प्राप्त गर्ने परिमाण २, सम्पर्क नं। ९८०४९८१५७१
बंम ब।लक्सम, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१८९५८९०३
रंग प्रसाद रिजाल, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१५९९५६०९
दान ब।राय क्षेत्री, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं।
सुमाया राजवंशी, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०४९२८३८४
तुलसा ढकाल, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१४०४२१३५
कुबेर प्र।पौडेल, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०४९६४६६०
बम ब।चाम्लिङ्ग, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१३८४३१२३
टेक ब।बुडा क्षेत्री, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०७९६८०४३
विनोद राई, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०७९५९९५५
टंक प्र। बराल, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८६३६०५२०९
गणेश अधिकारी, वडा नं। ९, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१६९००२११
स्वामिगाछ कालिका कृषिक समूह, वडा नं। ९, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१६९२९०५७
हरि प्र। ढुङ्गेल, वडा नं। ९, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८४२७१२३१८
त्रिलोचन रिमाल, वडा नं। ९, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८२७९४०५८२
सबु रिजाल, वडा नं। ९, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०१४९७९६८१
रत्न ब। माझी, वडा नं। ९, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८२५९४९२७७
बिन्दबासीनी कृषि फर्म, वडा नं। १०, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८४२७०८०७७
प्रेम प्र।फूयल, वडा नं। १०, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१५९०५३९२
श्री कृष्ण पशुपालन फर्म, वडा नं। १०, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०७९९०८७३
सिता देवी ओस्ती, वडा नं। १०, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८४२६९८८६२
दिपक शिवाकोटी, वडा नं। १०, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं।
किरण सुबेदी, वडा नं। ११, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८१८८४८४१८
भट्टराई पशुपालन तथा अर्गानिक कृषि फर्म, वडा नं। ११, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८०४९९९५००
गंगा राम नेपाल, वडा नं। ११, प्राप्त गर्ने परिमाण १, सम्पर्क नं। ९८४२६३१२३१
२। मल्चिङ्ग प्लाष्टिक अनुदानमा वितरण कार्यक्रम ढशत प्रतिशत अनुदानण्
कृषकरकृषि फर्मर कृषक समूहरकृषि सहकारी नाम
बाँस्कोटा कृषि फर्म, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०६०४५२२२
माता नवदुर्गा सहकारी संस्था वडा नं। २, प्राप्त गर्ने परिमाण ३ रोल, सम्पर्क नं। ९८१४९४९८३७
श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि। वडा नं। २, प्राप्त गर्ने परिमाण ४ रोल, सम्पर्क नं। ९८४२७७००७४
विनायक कृषक समूह, वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१७९८९८०१
शंकरराज निङलेखु, वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०४९९६७६१
प्रगती कृषक समूह, वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१४०७९८४७
पाराबारी कृषक समूह वडा नं। ३, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१५९८०७४१
मन प्रसाद मैनाली, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१४९६४७१५
भिमनाथ चापागाई, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०६०१७६६९
पोषण कुमार बस्नेत, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१७९१००५३
कालेन्द्र सि।ताजपुरिया, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१५९४४४३४
कृष्ण प्रसाद ताजपुरीया, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१५९७८७७२
गणेश प्र।राजवंशी, वडा नं। ४, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०४९७६०९८
कर्ण प्रसाद ताजपुरिया, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१७०३३०८१
महादेव प्र।ताजपुरिया, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०३७१४७५६
द्रोर्ण कृषि तथा पशुपालन फर्म, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं।
जनजारण महिला कृषक समूह, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८११०७३२३३
विरेन्द्र प्रसाद राजवंशी, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१७९१००५१
नर प्र।राजवंशी, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१५९२९०९२
देवी प्रसाद संगौला, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०४९१९१०८
कृष्ण प्रसाद ताजपुरीया, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८२५९९९७०९
गोमादेवी दुलाल, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०७९०२८२७
देवानन्द्र साहु, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०६०३४४१५
मनु तुम्बापो लिम्बु, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८२५९७९९६४
गंगा नेपाल, वडा नं। ५, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१४०२६२६७
श्री उज्वल महिला कृषि सहकारी संस्था लि।, वडा नं। ६, प्राप्त गर्ने परिमाण २ रोल, सम्पर्क नं। ९८१५०४८३१८
श्री हाम्रो कृषि सहकारी संस्था लि।, वडा नं। ६, प्राप्त गर्ने परिमाण २ रोल, सम्पर्क नं। ९८०४९८१५७
प्रकाश राय, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८४४६७४१६३
कन्काई कृषि तथा पशुपंक्षी कुखुरा फर्म, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१४९८४६०६
लालपानी वहुउदेश्य अर्गानीक कृषि फर्म, वडा नं। ७, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०६०९८०१९
नमुना पशुपालन तथा कृषि फर्म, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८१५०२४३८०
सोमनाथ ढुङ्गेल, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०४९७४१३२
सिता देवी रिजाल, वडा नं। ८, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८०६०४४१९३कम
धन ब। दाहाल, वडा नं। १०, प्राप्त गर्ने परिमाण १ रोल, सम्पर्क नं। ९८२३४३१०६२
पुर्ण कुमार सेलिङ्ग
मैनाचुली कृषक समूह, वडा नं। ११, प्राप्त गर्ने परिमाण ४ रोल, सम्पर्क नं। ९८१७००६०९७

३। कृषि चुन ५०छ अनुदानमा वितरण ढजम्मा मुल्य रु ९।९५ अनुदान रकम रु ४।९८ण्
१( हरियाली जागृती कृषक समूह, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण २५०० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (१२४५०), सम्पर्क नं। ९८१७०१५५६६
२( बाँस्कोटा कृषि फर्म, वडा नं। १, प्राप्त गर्ने परिमाण ३०० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (१४९४), सम्पर्क नं। ९८०६०४५२२२
३( माता नवदुर्गा सहकारी संस्था, वडा नं। २ प्राप्त गर्ने परिमाण १५००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (७४४००), सम्पर्क नं। ९८१४९४९८३७
४( नव दुर्गा कृषक समूह, वडा नं। ३ प्राप्त गर्ने परिमाण २५०० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (१२४५०), सम्पर्क नं। ९८१८५६१६९४
५( पाथिभरा कृषक समूह, वडा नं। ३ प्राप्त गर्ने परिमाण १००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (४९८०), सम्पर्क नं। ९८०८२१९२२८
६( द्रोर्ण कृषि तथा पशुपालन फर्म, वडा नं। ५ प्राप्त गर्ने परिमाण १००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (४९८०), सम्पर्क नं।
७( जनजारण महिला कृषक समूह, वडा नं। ५ प्राप्त गर्ने परिमाण ७५० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (३७३५), सम्पर्क नं। ९८११०७३२३३
८( मनकामना कृषि समूह , वडा नं। ५ प्राप्त गर्ने परिमाण १००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (४९८०), सम्पर्क नं। ९८०७९१९०३९
९ (श्री उज्वल महिला कृषि सहकारी संस्था लि। वडा नं। ६ प्राप्त गर्ने परिमाण १००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (४९८०), सम्पर्क नं। ९८१५०४८३१८
१०( श्री हाम्रो कृषि सहकारी संस्था लि। वडा नं। ६ प्राप्त गर्ने परिमाण १०००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (४९८००), सम्पर्क नं। ९८०४९८१५७१
११( उज्जवल कृषि फर्म वडा नं। ७ प्राप्त गर्ने परिमाण २००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ ((९९६०), सम्पर्क नं। ९८१४०२९७३३
१२( नमुना पशुपालन तथा कृषि फर्म वडा नं। ८ प्राप्त गर्ने परिमाण ३०० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (१४९४), सम्पर्क नं। ९८१५०२४३८०
१३( जागृति कृषक समूह वडा नं। ८ प्राप्त गर्ने परिमाण २५०० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (१२४५०), सम्पर्क नं। ९८१८३५३५९१
१४( मैनाचुली कृषक समूह वडा नं। ११ प्राप्त गर्ने परिमाण २०० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (९९६), सम्पर्क नं। ९८१७००६०९७
१५( श्री नगदेवाली कृषि सहकारी संस्था लि। वडा नं। २ प्राप्त गर्ने परिमाण १००० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (४९८०), सम्पर्क नं। ९८४२७७००७४
१६( दुलाल माछा पालन वडा नं। ११ प्राप्त गर्ने परिमाण ५०० के।जी।, ५०छ मुल्य रु ४।९८ (२४९०), सम्पर्क नं। ९८१४९५७९०९

सम्बन्धित खबर